Slide Wisc-IV Testi Slide IQ
Testleri
IQ testi, Zeka testi
Slide Stroop Testi

ZEKA TESTLERİ

 • Wisc-R : Bu test çocukların zeka değerlendirilmesini sözel ve performans puan olarak ölçen 12 alt testten oluşan ve 6 yaş ile 16 yaş 3 ay aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır.

 • Wisc-IV: Günümüzde, teknoloji ve eğitimdeki gelişmelerle birlikte, çocukların da zihinsel algıları değişmiş; bu nedenle zekâ testlerinin etkinliği de azalmıştır. WISC 4; bu durumu göz önünde bulundurarak, çocukların dış dünya ile ilişkilerini daha doğru kavramak, çocuğu içinde bulunduğu dünyanın koşullarına uygun değerlendirebilmek üzere tasarlanmıştır. WISC 4; çocuklarda uyum sorunları, okul başarısı, sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve gelişim sürecinin izlenmesi amacıyla yapılabilir. Test sonuçları ise skor olarak belirtilmez. Çocukların etiketlenmesini engelleyen bu yaklaşım sayesinde, çocuğun yönelimleri, üstün yetenekli olduğu konular ve zayıf olduğu noktalara odaklanmak mümkündür. Bu test çocukların zeka değerlendirmesini dört farklı küme puanıyla değerlendiren 15 alt testten oluşan detaylı bir test olup 6 yaş- 16 yaş 9 ay aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. 
 • Wais : 16 yaş ve üzeri bireylerin zihinsel yeteneklerini ölçen WAIS testi, sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Sözel bölüm bireyin sözel muhakeme, sözel ifadelendirme, sözcük dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli bellek gibi sözel becerileri ölçen alt testlerden oluşurken, performans alt bölümü ise görsel dikkat, görsel-algısal organizasyon, üç boyutlu algılama, psiko-motor beceriler, işler bellek gibi daha çok performansa dayalı alt testlerden oluşmaktadır.

KİŞİLİK TESTLERİ

 • MMPl Kişilik Testi : Çok Yönlü Kişilik Envanteri – MMPI testi, kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koyan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu nesnel açıdan değerlendirmeyi hedefleyen bir testtir. Değerler ve davranışların yanında psikopatolojik belirtiler hakkında da doğru ve farklı bilgiler sağlar.

  NÖROPSİKOLOJİK TESTLER:

 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Çizgilerin Yönünü Belirleme Testi:
 • Saat Çizimi:
 • Sözel İşitsel Kelime Öğrenme Testi:
 • Boston İsimlendirme Testi
 • Sözel Akıcılık Testi (KFAS-Hayvan):
 • Sözel Akıcılık Testi (İsim-Meyve Çiftleri):
 • İz-Bulma (A-B Formları):
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi:
 • Stroop
 • GİSD-B
 • İşaretleme Testi
 • Yazma Testi

DİKKAT BATARYASI

 • Stroop: Stroop Testi çocuklarda özellikle Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Davranım Bozukluğu (DB), Karşıt Olma-Kaşıt› Gelme Bozukluğu (KGB) gruplarında yönetici işlevleri değerlendirmede kullanılır. 6-11 yaş grubu çocuklar için kullanılabilirliği saptanmıştır.
 • GİSD-B: Kısa Süreli Bellek’i ölçer. Sürekli dikkat, görsel-mekansal biliş, ileriye doğru bozucu etkiyi ölçer. GİSD-B, kısıtlı kapasiteyi temsil eden sayı uzamı frontal lob işlevselliğini içerir ve yönetici işlevler bağlamında değerlendirir.
 • İşaretleme Testi : Görsel mekansal algılama, sürekli dikkat (vijilans), görsel tarama, ataklık, tepki hızı ve mekansal ihmal.

  ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BATARYASI

  PROJEKTİF TESTLER

  • C.A.T: Çocuk Algı Testi (CAT) çocuklara uygulanan bir projektif testtir. Çocuk Algı Testi (CAT) çocukların kişilik dinamiklerini ve ebeveyn ilişkilerini analiz etmek çok kullanışlı bir psikolojik testtir.
  • T.A.T: hem yetişkin hem de 13-18 yaş arasındaki çocuklara uygulanan kişiliğin altında yatan dinamikleri farketmek, özellikle iç uyuşmazlıkları, baskın becerileri, ilgileri, çatışmaları, motivasyonları anlamak için kullanılan projektif bir testtir. Kişiler arası ilişkiler çevrenin kavramsallaştırılması kişilik yapısının ve psikopatolojinin yönünü belirlemek amacıyla ve bazen ayırıcı tanılarda kullanılan bir testtir.
  • Rorschach Test: Genç ve yetişkinlere bireysel olarak uygulanan projektif bir testtir. Bu test aracılığıyla, test edilen bireyin kişiliğinin alt yapısı, dünyaya katılma ve organize etmede süregiden yollar, duygulanım, ben ve öteki deneyimi ve aynı zamanda bu yapının altında yatan kişilik dinamikleri hakkında çıkarım yapılabilmektedir.
  • Çizim Testleri

  ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

  • Beier Cümle Tamamlama Testi : Beier Cümle Tamamlama Testi yarı-projektif bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlamaya çalışır. Mümkün olduğunca kısa sürede hiç düşünmeden verdiği cevaplarla bireyin iç dünyası hakkında bilgi edinilir.
  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 6 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.
  • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) : bu değerlendirme Denver Gelişim Tarama Testi gibi 6 ay ve 6 yaş 3 ay aralığındaki çocukların yaşlarına uygun gelişimlerinin olup olmadığını değelendirmek amacıyla uygulanmaktadır
  • Gessell Gelişim Testi : 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.
  • Peabody Resim Kelime Testi : 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
  • Frostig Görsel Algılama Testi : Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 3 ay arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen, çocukların dikkat değerlendirme ve ayrıca çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını da ölçen bir okul olgunluk testidir.
  • Bender-Gestalt Görsel Motor Testi : Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.
  • TİLLS Testi: TILLS değerlendirmesinin temel amacı, okul çağındaki öğrencilerde (6-18 yaş arası) sözlü ve yazılı dil bozukluklarını ve öğrenme engellerini belirlemektir.

  Yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış diğer tüm test ve envarterler kliniğimizde uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.